10 oktober 2014

 

KAMPANJBUDSKAP 10 OKTOBER 2014

World Mental Health Day

Tack till alla som stöttat oss i kampanjen NO MORE bältesläggning; på sociala medier, på bloggar, i radio, TV, tidningar och i vardagliga samtal. Personal, patienter, medpatienter, närstående, politiker och samhällsmedborgare. Utan er hade vi aldrig brutit igenom!

 

Vi har sedan kampanjen startade i januari 2014 fått ta del av en stor mängd berättelser om bältesläggning från både patienter, medpatienter, närstående och personal – berättelser som bekräftar att metoden kan vara traumatiserande för både den som utsätts, för den som tittar på och för den som utför.

 

Vi jobbar under stark sekretess i NO MORE, och tyvärr är läget fortfarande kritiskt på så sätt att viss personal går omkring på sina arbetsplatser med rädsla att få sparken om dom höjer sina röster.

 

Vi insåg tidigt att bältesläggning missbrukas på många håll i vårt land och vi satte målet att nå en bältesfri psykiatri redan den 10 oktober 2014. Nu måste vi flytta fram målet till den 10 oktober 2015.

 

Det vi inte förstod inledningsvis var att vissa företrädare för psykiatrin skulle ställa sig i försvar, försöka mörka det som kan anses som dålig publicitet, prata om små delar av patienter som bältas och dessutom av rädsla prata om att målet om en bältesfri psykiatri inte går att skymta ens i en överskådlig framtid. Vissa av psykiatrins företrädare har faktiskt i det offentliga rummet uttryckt sig på ett sätt som ingen med insyn i psykiatrin kan känna är trovärdigt.

 

Under kampanjtiden har vi också identifierat tre faktorer som satt käppar i hjulet:

 

  • Ovilja
  • Okunskap
  • Attityder

 

Finns inte viljan kommer vi ingenstans. Dock är vår erfarenhet att många av de eldsjälar som jobbar inom svensk psykiatri har denna vilja. Nu behöver man utveckla kunskaperna att hantera svåra vårdsituationer utan att binda fast oss patienter. Vi vet att andra länder klarar detta. Men vi måste också jobba på attityderna.

 

Fortfarande finns det vissa attityder om att vi psykiskt sjuka är mindre vetande , att vi behöver fostras, att det går att få kontroll över vårt lidande genom hot och bestraffning och att vi inte har samma grundläggande mänskliga rättigheter som alla andra.

 

Trots dessa hinder har vårt budskap nu börjat bryta igenom igenom, och vi välkomnar uttalandet av statens psykiatrissamordnare Anders Printz på PRIO-bloggen den 30 september:

 

”Tvångsåtgärderna måste och kan minska betydligt. Utvecklingsarbetet i Bättre Vård- mindre tvång måste bli en ordinarie del av verksamheten. Attityder måste ändras och kulturen i psykiatrin präglas av en stark vilja att tvånget ska minska. Öppenhet och kritisk granskning ska välkomnas och ligga till grund för förbättringar.”

 

I början av vår kampanj fick vi in många berättelser från patienter och närstående. Den senaste tiden har det även strömmat in berättelser och ställningstaganden från professionen, ex barnpsykiatrer, överläkare, psykoterapeuter, skötare, sjuksköterskor som har tagit ställning för en bältesfri psykiatri.

 

En positiv utveckling som vi ser nu är också att fem psykiatriska enheter har tagit del av vårt isländska nätverk, PIVA i Malmö har stängt sitt bältesrum, Rättspsykiatrin i Sundsvall har under två mätperioder visat att det går att undvika bältesläggning. Flera sakkunniga anser att bältessängen måste bort. Där den finns så används den.

 

I Västra Götalandsregionen har Nicklas Attefjord från Miljöpartiet skrivit en motion om att regionen ska anta en nollvision mot bälten och avskiljning inom barn- och ungdomspsykiatrin. Han vill att sjukhusen ska titta på vilka metoder, resurser och utbildning som krävs för att nå en nollvision.

 

I kampanjen går vi nu in i en fas där vi i än större utsträckning ska försöka påverka makthavare, beslutsfattare, politiker. Vi kommer också att arbeta för att hjälpa personal att göra sina röster hörda och inspirera dem med alternativ.

 

Men först har vi tre krav:

 

  • Vi vill av psykiatrins företrädare få ett erkännande om att bältesläggning är problematisk och att man nu gör allt som står i ens makt för att utbilda massivt i landets alla personalgrupper så att vi som har en psykisk sårbarhet ska slippa bindas fast när vi har det som allra svårast.

 

  • Vi vill se ett ansvarstagande från huvudmän och beslutsfattare. Varje fall av bältesläggning ska dokumenteras och granskas i efterhand.

 

  • Vi vill också ställa ett krav att varje patient ska ha en lagstadgad rätt till eftersamtal efter en tvångsåtgärd och att detta samtal inte bara ska gå ut på att informera patienten om varför åtgärden vidtogs utan även patientens syn på saken skall tas till vara och dokumenteras ifall denne vill det.

 

Det är viktigt att komma ihåg att varje bältesläggning innehåller en potential att förstöra en människas liv, öka stigmatiseringen av psykiatrin och minska chanserna till återhämtning. Viktigt är också att poängtera att vi inte bedriver någon antipsykiatrisk rörelse. Vi i kampanjen NO MORE ser oss som brobyggare mellan olika perspektiv. Vi är partners till psykiatrin.

 

Avslutningsvis vill vi understryka att psykiatrin är en fråga för hela samhället. Hur vill du att du, eller dina nära och kära skall bemötas om eller när själen brister? Vi är övertygade om att vi kommer att nå målet om en bältesfri psykiatri i vårt land. Men vi måste alla hjälpas åt och DIN röst behövs.

 

Tillsammans skapar vi framtiden. NO MORE.

 

KAMPANJBUDSKAP 10 OKTOBER

World Mental Health Day 2014

Vill DU ställa dig bakom kampanjen för en psykiatri utan bältesläggning? Visa ditt stöd genom att skriva på och dela vår namninsamling. Klicka HÄR för att komma till namninsamlingen och läsa mer.

 

Copyright © no-more.se.